Tillstånd och tillsyn

Tillstånd av Finansinspektionen

Drakenås Försäkring & Investering AB står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd.

Drakenås Försäkring & Investering AB är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Drakenås Försäkring & Investering AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Drakenås ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument. Vi får även tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren kapitalskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat kunden.

Vem är du? Vilka mål har du? Två enkla frågor, men helt avgörande. Vi vill på djupet förstå dig. Dina behov, dina drivkrafter, din inställning till risk, dina syften med ditt sparande, din placeringshorisont och så vidare. Först därefter kan vi diskutera lämpliga placeringar. Vi siktar in oss på precision. Vi väljer bort standardlösningar och färdiga paket. Istället fokuserar vi på att skapa förutsättningar för våra rådgivare att hitta flexibla och individuella lösningar utifrån varje individs perspektiv. 

Hållbar rådgivning och integritet

Integritetsskyddspolicy (GDPR)

Integritet och datasäkerhet är av högsta prioritet för oss på Drakenås Försäkring & Investering AB. Vi strävar efter att skydda och respektera din personliga integritet i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, inklusive EU:s General Data Protection Regulation (GDPR).

Vår GDPR-policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och lagrar dina personuppgifter när du interagerar med oss och använder våra tjänster. Det är vår förpliktelse att säkerställa att dina rättigheter och integritet skyddas och respekteras i enlighet med GDPR och andra relevanta dataskyddslagar. Denna policy ger dig information om dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har några frågor eller förfrågningar angående hanteringen av dina personuppgifter.

Läs hela vår integritetsskyddspolicy ->

Hållbar rådgivning

Drakenås Försäkring & Investering AB arbetar aktivt med att möta den ökade efterfrågan och regleringen kring hållbara investeringar genom att erbjuda våra kunder rätt produkter och verktyg för detta ändamål.

Det finansiella systemet ska, enligt EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt,  bidra till hållbar utveckling. Genom att skapa möjligheter för sparare och investerare att hitta jämförbar och rättvisande information kring risker och möjligheter kopplat till hållbarhet kommer mer kapital att allokeras till verksamheter som inte orsakar skada eller till och med bidrar positivt till en mer hållbar utveckling. EU:s disclosureförordning (SFDR) reglerar hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska rapportera om risker och möjligheter kopplat till hållbarhet.

Läs mer om vår strävan mot hållbar rådgivning ->

Reklamation

Om du inte är nöjd
Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med oss. Vår ambition är att ständigt förebygga eventuella missförstånd. Om du upplever att vi inte har uppfyllt dina förväntningar är det viktigt att du snarast kontaktar oss så att vi tillsammans får reda ut vad som har inträffat och komma på en lösning.

Kontakta först den som har utfört ditt ärende
Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta din rådgivare. Främst för att få en ytterligare förklaring till vad som har hänt och reda ut eventuella missförstånd.

Klagomålsansvarig
Om du efter kontakt med din rådgivare fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta klagomålsansvarig. Ärendet ska framställas skriftligen. Vi ber dig att utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Garantum Fondkommission AB
Klagomålsansvarig
Box 7364
103 94  Stockholm
epost: klagomal@garantum.se

Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida.

Andra oberoende vägar för prövning

Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har prövat ditt ärende finns det andra vägar för prövning. Du har möjlighet att få kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se).

Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se) eller till allmän domstol.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring försäkringsdistribution

Drakenås Försäkring & Investering AB och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet för försäkringsdistribution, försäkringen är tecknad hos AIG Europe Limited. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Ansvarsförsäkringen för försäkringsdistribution uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag.

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 300 380 euro per skada och totalt 1 924 560 euro för alla skador under ett år. Detta grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager.

Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager:

  • Minst 2 500 000 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 10

Självrisken är SEK 125 000 per skada.

AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69  Stockholm, tfn 08-506 920 00, e-post: info.sweden@aig.com

Ansvarsförsäkring Investeringsrådgivning

Drakenås Försäkring & Investering AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust och vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69  Stockholm, tfn 08-506 920 00, e-post: info.sweden@aig.com

Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida