Tillstånd och tillsyn

Tillstånd av Finansinspektionen

Drakenås Försäkring & Investering AB står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.

Drakenås Försäkring & Investering AB är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Drakenås Försäkring & Investering AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Drakenås ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Vem är du? Vilka mål har du? Två enkla frågor, men helt avgörande. Vi vill på djupet förstå dig. Dina behov, dina drivkrafter, din inställning till risk, dina syften med ditt sparande, din placeringshorisont och så vidare. Först därefter kan vi diskutera lämpliga placeringar. Vi siktar in oss på precision. Vi väljer bort standardlösningar och färdiga paket. Istället fokuserar vi på att skapa förutsättningar för våra rådgivare att hitta flexibla och individuella lösningar utifrån varje individs perspektiv. Det vill säga ditt.